ALGEMENE VOORWAARDEN HALALKOE B.V.

Via Halalkoe.nl.nl kan je halal vleespakketten en vleesproducten bestellen.

Nadat een order is geplaatst en is afgerekend zal de order/vleespakket bij jou worden thuisbezorgd via een bezorgdienst, tevens samenwerkingspartner van Halalkoe.nl.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik dat je van Halalkoe.nl maakt. In deze algemene voorwaarden is neergelegd wat jij van ons mag verwachten en, andersom, aan welke voorwaarden jij je moet houden bij het gebruik van Halalkoe.nl.nl en onze diensten. Met “jou”, “je” en “jij” bedoelen we jou/jouw onderneming als gebruiker van Halalkoe.nl.nl en van onze diensten.

Artikel 1.            Definities

1.1         In deze Algemene Voorwaarden hebben we een aantal begrippen gedefinieerd. Deze worden steeds met een hoofdletter geschreven en kunnen zowel in enkelvoud als in meervoud worden gebruikt. Onder deze begrippen wordt het volgende verstaan:

Account:                                           een door jou aangemaakt profiel van jouw gegevens, in te zien via jouw persoonlijke Halalkoe.nl

Algemene voorwaarden:               deze algemene voorwaarden.

Halalkoe.nl:                                    Halalkoe.nl, onderdeel van de besloten vennootschap Foodlinkk, kantoorhoudende te (1055 RW) Amsterdam, aan de Bos en lommerplein 270 en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 65627903

Dienst:                                             De levering van vleespakketten door Halalkoe.nl.

Vleespakketten:                             De vleespakketten van Halalkoe.nl met daarin vleesproducten.

Ingrediënten:                                  De door Halalkoe.nl samengestelde en aan jou geleverde halal vleesproducten.

Inloggegevens:                               De gebruikersnaam en het wachtwoord waarmee je gebruik kan maken van de Dienst en toegang krijgt tot jouw Halalkoe.nl Omgeving.

Intellectuele Eigendomsrecht:     alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, portretrechten, merkrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede verwante rechten zoals rechten op knowhow en zogenaamde eenlijnsprestaties.

Mijn Halalkoe.nl Omgeving:        jouw persoonlijke omgeving waarin je kunt inloggen met jouw Inloggegevens en waar jouw Account en facturen beschikbaar zijn.

Overeenkomst:                              de overeenkomst tussen jou en Halalkoe.nl inzake de levering van de vleespakketten. Deze leveringsvoorwaarden vormen integraal onderdeel van deze Overeenkomst.

Privacy Statement:      het privacy statement van Halalkoe.nl, beschikbaar via www.halalkoe.nl/privacy

Website:                                          de website van Halalkoe.nl, bereikbaar via (onder andere) www.halalkoe.nl en alle onderliggende pagina’s.

1.2         Voor toepassing van deze Overeenkomst maakt het geen verschil of de hiervoor gedefinieerde termen in het enkelvoud of in het meervoud zijn gesteld dan wel in een bepaalde samenstelling worden gebruikt.

 

Artikel 2.            Algemeen

2.1         Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, eventuele nieuwsbrieven, het gebruik van de Website, alle bestellingen en contacten en/of (rechts)handelingen tussen jou en Halalkoe.nl, ook indien deze (rechts)handelingen niet mochten leiden tot een Overeenkomst. Eventuele (algemene) voorwaarden die jij hanteert zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

2.2         Halalkoe.nl kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. Je ontvangt daarvan bericht op het door jou aangegeven e-mailadres en/of via de Website. De meest actuele versie van de Algemene Voorwaarden zijn altijd op de Website te vinden. Door het voortzetten van de Dienst, accepteer je de toepasselijkheid van de aangepaste Algemene Voorwaarden. Als je niet kunt instemmen met de gewijzigde Algemene Voorwaarden is jouw enige mogelijkheid om te stoppen met de Dienst. Je hebt dan geen recht op eventuele (gedeeltelijke) terugbetaling van een reeds afgenomen Diensten (waaronder Vleespakketten), tenzij dat gezien de feiten en omstandigheden onredelijk zou zijn.

 

Artikel 3.            Totstandkoming Overeenkomst

3.1         De op de Website aangeboden Vleespakketten met de daarbij horende prijzen gelden als vrijblijvend aanbod, en Halalkoe.nl staat niet in voor de volledigheid of juistheid van (het aanbod van Vleespakketten op) de Website.

3.2         Via de Website kun je een aanvraag doen voor het afnemen van de Dienst. Aanvaarding door Halalkoe.nl van jouw aanvraag dient schriftelijk te geschieden. Halalkoe.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen een aanvraag te weigeren. Dit kan bijvoorbeeld in het geval dat je niet woonachtig bent in een levergebied dat op de Website vermeld is.

 

Artikel 4.            Bezorging Vleespakketten

4.1         Halalkoe.nl neemt gepaste zorgvuldigheid in acht bij de uitvoering van de Dienst en de samenstelling van de Vleespakketten. Je gaat akkoord met de samenstelling van de Vleespakketten door Halalkoe.nl.
4.2         Het adres dat jij aan Halalkoe.nl kenbaar hebt gemaakt, geldt als plaats van levering voor de Vleespakketten. Indien je de plaats van levering wilt wijzigen, dien je dit 5 (vijf) dagen voor de beoogde leverdatum van de eerstvolgende Vleespakkettenschriftelijk aan Halalkoe.nl te melden.
4.3         Halalkoe.nl zal proberen de Vleespakketten te bezorgen in het gecommuniceerde tijdsslot, waar je vooraf een bericht van zal ontvangen. Indien de bezorging vertraging zal ondervinden of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvang jij hiervan zo spoedig mogelijk bericht.
4.4         Het risico van beschadiging en/of vermissing van de Vleespakketten ligt bij Halalkoe.nl tot het moment van bezorging bij jou aan de deur, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4.5         Jij bent verantwoordelijk voor de inspectie en kwaliteitscontrole van de geleverde Vleespakketten, meer in het bijzonder de Ingrediënten. Indien de geleverde Vleespakketten niet voldoet aan de eisen die men hier redelijkerwijs aan mag stellen althans aan de samenstelling zoals door Halalkoe.nl kenbaar gemaakt, dien je Halalkoe.nl daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.
4.6         Indien jij niet aanwezig bent op de plaats van levering op het moment van levering, probeert Halalkoe.nl de Vleespakketten bij een van jouw buren af te leveren. Wanneer het niet mogelijk is om de Vleespakketten bij jou of jouw buren af te leveren, neemt Halalkoe.nl de Vleespakketten in retour en treedt Halalkoe.nl met jou in gesprek om een nieuwe moment van levering te bepalen. De kosten van deze nieuwe levering komen voor jouw rekening. Vanaf het moment waarop Halalkoe.nl de Vleespakketten in retour neemt, staat Halalkoe.nl niet meer in voor eventuele schade aan de Vleespakketten of eventueel bederf van de Ingrediënten.
4.7         Indien je nadere instructies wilt geven over de te leveren Vleespakketten, dien je dit 5 (vijf) dagen voor het beoogde moment van aflevering schriftelijk aan Halalkoe.nl mede te delen. Nadere instructies kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het verzoek om de Vleespakketten op een andere plek (bijvoorbeeld voor de deur) te plaatsen. Indien je nadere instructies geeft, staat Halalkoe.nl niet in voor eventuele schade aan de Vleespakketten of eventueel bederf in de geleverde Ingrediënten. Evenmin staat Halalkoe.nl in voor eventuele door Halalkoe.nl gemaakte fouten bij de uitvoering van deze levering.

 

Artikel 5.            Reclame

5.1         De door Halalkoe.nl geleverde Vleespakketten betreffen verse/gekoelde/bevroren Ingrediënten en kunnen niet door jou naar Halalkoe.nl worden teruggestuurd, tenzij
–        de samenstelling van de Ingrediënten niet voldoet aan de door Halalkoe.nl kenbaar gemaakte omschrijving voor de betreffende Vleespakketten, of
–        de Ingrediënten in de Vleespakketten niet voldoen aan de eisen die men hier redelijkerwijs aan mag stellen.

5.2         Indien de Vleespakkettengebreken vertoont zoals bedoeld in het vorige artikellid, dien je deze binnen 3 (drie) dagen na ontvangst aan Halalkoe.nl terug te sturen. Halalkoe.nl accepteert deze terugzending alleen indien je Halalkoe.nl onder vermelding van je naam, afleverdatum en afleveradres schriftelijk mededeelt welk Ingrediënt welk gebrek heeft.

5.2         Indien de Vleespakketten niet voldoet aan de door Halalkoe.nl kenbaar gemaakte omschrijving voor de betreffende Vleespakketten, stuurt Halalkoe.nl jou onverwijld een Vleespakketten toe die wel voldoet aan de kenbaar gemaakte omschrijving.

5.3         Indien de geleverde Ingrediënten niet voldoen aan de eisen die men hier redelijkerwijs aan mag stellen, stuurt Halalkoe.nl jou waar mogelijk vervangende Ingrediënten.

                                                      

Artikel 6.            Account en Mijn Halalkoe.nl Omgeving

6.1         Via de Website kan je een Account aanmaken en wordt jouw Mijn Halalkoe.nl Omgeving gecreëerd en beschikbaar gesteld. Om de betaalde Dienst van Halalkoe.nl af te kunnen nemen is het noodzakelijk een Account aan te maken.

6.2         Tijdens het aanmaken van jouw Account geef je zelf jouw Inloggegevens op. Je bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van jouw Inloggegevens en aansprakelijk voor het eventuele onbevoegd gebruik dat van en met jouw Inloggegevens wordt gemaakt.

6.3         Zodra je vermoedt of weet dat jouw Inloggegevens niet langer geheim zijn of dat sprake is van misbruik van jouw Account of Mijn Halalkoe.nl Omgeving, is het belangrijk om Halalkoe.nl daarvan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen, zodat de nodige maatregelen kunnen worden getroffen om onbevoegde toegang en misbruik te voorkomen. Halalkoe.nl kan ook zelf, zonder melding door jou, maatregelen treffen zodra misbruik wordt vermoed, zoals het veranderen van jouw Inloggegevens.

6.4         Jouw Mijn Halalkoe.nl Omgeving is tot 1 jaar na het aanmaken van jouw laatste losse document beschikbaar en, ingeval van een abonnement, tot 1 jaar na afloop daarvan, daarna wordt jouw Mijn Halalkoe.nl Omgeving en de daarin opgeslagen gegevens, waaronder de documenten en facturen, verwijderd. Je ontvangt twee waarschuwingen: een maand en twee weken voordat verwijdering plaatsvindt. De waarschuwingen worden verstuurd aan het door jou aangegeven e-mailadres. Overigens kan je altijd de documenten en facturen uit de Mijn Halalkoe.nl Omgeving printen en downloaden, waarmee je voorkomt dat je tijdelijk of blijvend niet over de documenten en facturen kunt beschikken.

 

Artikel 7.            Prijzen en betaling

7.1         De prijzen voor de Vleespakketten zijn per Vleespakketten vermeld op de Website. De vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven. Halalkoe.nl is te allen tijde gerechtigd prijswijzigingen door te voeren.

7.2         Betaling vindt plaats op de manier en binnen de termijn zoals aangegeven op de Website en/of in het bestelproces van de Vleespakketten. Daar waar voor het uitvoeren van de betaling door jou gebruik wordt gemaakt van diensten van derden, zoals payment providers, accepteer je dat de voorwaarden van die derden van toepassing zijn en dat Halalkoe.nl geen aansprakelijkheid kan accepteren voor (gebreken in) de uitvoering door die derden.

7.3         Jouw facturen zijn beschikbaar in jouw Halalkoe.nl Omgeving en kunnen door jou worden geprint en gedownload.

7.4         Indien je niet binnen een aangegeven betalingstermijn het door jou verschuldigde bedrag aan Halalkoe.nl volledig en onherroepelijk hebt betaald, ben je direct in verzuim. Dit betekent dat Halalkoe.nl de middelen die de wet daaraan verbindt in mag zetten, zonder dat zij jou eerst een aanmaning stuurt. Als Halalkoe.nl ervoor kiest jou wel een aanmaning te sturen, dan betekent dat overigens niet dat Halalkoe.nl die middelen dan niet meer in kan zetten, maar gunt ze jou vrijwillig een termijn om alsnog te betalen.
7.5         Als je een klacht hebt over de uitvoering van de levering of een factuur neemt Halalkoe.nl dat uiteraard serieus en zal er samen met jou worden onderzocht wat er precies aan de hand is. Het indienen van een klacht betekent echter niet dat jij het recht hebt om jouw verplichtingen ten opzichte van Halalkoe.nl mag opschorten.

7.6         Halalkoe.nl is altijd gerechtigd om haar prijzen aan te passen. Aanpassingen gelden uiteraard niet met terugwerkende kracht.

 

Artikel 8.            Intellectuele Eigendomsrechten

8.1         Alle Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Website, de Mijn Halalkoe.nl Omgeving, de Recepten en de Vleespakkettenkomen uitsluitend toe aan Halalkoe.nl of haar licentiegevers. Er worden geen Intellectuele Eigendomsrechten aan jou overgedragen. Wel krijg je een gebruiksrecht (licentie) zoals in het volgende lid omschreven.

8.2         Halalkoe.nl geeft jou het recht om de Website, jouw Halalkoe.nl Omgeving en de Recepten te gebruiken in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden, totdat dat recht wordt beëindigd. Dit gebruiksrecht is strikt beperkt tot jouw gebruik en slechts voor privédoeleinden. Jij mag het gebruiksrecht niet aan anderen overdragen en ook geen sub-licenties aan anderen verlenen. Het gebruiksrecht is niet-exclusief.

8.3         Je erkent dat het voor Halalkoe.nl erg belangrijk is om haar Intellectuele Eigendomsrechten te beschermen, het bestaan van haar onderneming is daar immers van afhankelijk. Je accepteert dan ook dat het gebruik van de Website, jouw Halalkoe.nl Omgeving en de Recepten, beperkt wordt door deze Algemene Voorwaarden. Het is jou niet toegestaan om de beperkingen in deze Algemene Voorwaarden te overtreden en/of enige informatie die via de Website, de Mijn Halalkoe.nl Omgeving of de Vleespakketten toegankelijk wordt gemaakt, openbaar te maken of te verspreiden, al dan niet in gewijzigde vorm en/of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan toegestaan in deze Algemene Voorwaarden. Dit is anders als Halalkoe.nl jou daar schriftelijk toestemming voor heeft gegeven of als dwingend recht bepaald gebruik door jou wel toestaat. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om Recepten anders dan voor privédoeleinden te gebruiken of openbaar te maken.

8.4         Gezien het grote belang van Halalkoe.nl bij de bescherming van haar Intellectuele Eigendomsrechten, zoals in het vorige lid aangegeven, accepteer je een boete op het overtreden daarvan. Als je in strijd handelt met hetgeen is bepaald in artikel 6.3, heeft Halalkoe.nl het recht om van jou een boete te vorderen van EUR 1.000,= (in woorden: duizend euro) per afzonderlijke overtreding. Een afzonderlijke overtreding betekent bijvoorbeeld het in strijd met deze Algemene Voorwaarden delen van een Recept met iemand anders. Als er twee Recepten worden gedeeld, dan zijn dat twee overtredingen. Halalkoe.nl kan deze boete direct vorderen als zij bekend wordt met een overtreding, zonder jou eerst te waarschuwen en zonder een uitspraak van een rechter. Je accepteert in het geval van overtreding naast het moeten betalen van een boete ook dat Halalkoe.nl het recht heeft om in plaats van of aanvullend op de boete haar (volledige) schade op jou te verhalen.

 

Artikel 9.            Privacy

9.1         De verwerking van jouw persoonsgegevens door Halalkoe.nl gebeurt in overeenstemming met de wettelijke vereisten en het Privacy Statement.

 

Artikel 10.          Aansprakelijkheid

10.1      Halalkoe.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het leveren van de vleespakketten, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.

10.2      Mocht Halalkoe.nl wel op grond van dwingend recht aansprakelijk worden gehouden jegens jou, dan is Halalkoe.nl uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die jij lijdt als gevolg van een aan Halalkoe.nl toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen en/of onrechtmatige daad. De totale aansprakelijkheid van Halalkoe.nl is beperkt tot een bedrag ter hoogte van de prijs die jij voor de betreffende Vleespakketten hebt betaald en in ieder geval nooit hoger dan een bedrag van EUR 250,= (in woorden: vijfhonderd euro).

10.3      Met directe schade wordt uitsluitend bedoeld:

a. persoonlijk letsel of beschadiging van de gezondheid;

b. materiële schade aan zaken;

c. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust mochten worden verwacht;

d. redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak van de schade.

10.4      Iedere aansprakelijkheid van Halalkoe.nl voor alle andere dan directe schade, zoals beschreven in het vorige lid, waaronder in ieder geval gevolgschade, is uitgesloten. Met gevolgschade wordt bedoeld, winstderving, omzetderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, reputatieschade, schade door bedrijfsstagnatie, verliezen, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of schade door vertraging in het transport van dataverkeer.

10.5      Voor zover de Ingrediënten zijn voorzien van een houdbaarheids- of gebruiksdatum, geldt dat Halalkoe.nl voor gebruik van deze Ingrediënten na de uiterste houdbaarheids- of gebruiksdatum geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt.

10.6      Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat je de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Halalkoe.nl meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Halalkoe.nl vervalt 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

 

Artikel 11.          Garanties en vrijwaringen

11.1      Halalkoe.nl geeft jou geen garanties, toezeggingen en vrijwaringen, in welke vorm dan ook, ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit en juistheid van de Website, Vleespakketten en Recepten, behoudens zoals bepaald in deze Algemene Voorwaarden.

11.2      Jij staat er jegens Halalkoe.nl voor in dat je altijd zult handelen in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden en dat de informatie die je bij het aanmaken van jouw Account verstrekt compleet, actueel en juist is. Je begrijpt en erkent dat de juistheid, actualiteit en volledigheid van de verstrekte gegevens van groot belang zijn voor de optimale werking van de levering van de Vleespakketten.

11.3      Als derden Halalkoe.nl aanspreken door jouw gebruik van de Website, jouw Mijn Halalkoe.nl Omgeving, de Recepten, de Ingrediënten en/of de Vleespakketten (waaronder gebruik in strijd met deze Algemene Voorwaarden), dan zal jij ervoor zorgen dat je Halalkoe.nl vrijwaart, door alle schade en kosten die daaruit voortvloeien te vergoeden.

11.4      Jij staat ervoor in dat je Ingrediënten, waarop een houdbaarheids- of gebruiksdatum staat vermeld, na het verstrijken van die datum niet meer verwerkt. Jij vrijwaart Halalkoe.nl dan ook uitdrukkelijk van alle aanspraken van derden uit hoofde van schade die het gevolg is van het consumeren en/of gebruik van de Ingrediënten, indien je deze na de houdbaarheidsdatum of gebruiksdatum hebt bewerkt of verwerkt.

 

Artikel 12.          Duur en beëindiging

12.1      Een Overeenkomst met Halalkoe.nl wordt eenmalig aangegaan. Na het plaatsen van de order en levering daarvan is de overeenkomst tot een eind gekomen.

12.2      In geval van ontbinding van de Overeenkomst tussen jou en Halalkoe.nl, vindt geen ongedaanmaking plaats van alles dat Halalkoe.nl al heeft geleverd en/of heeft gedaan en jouw daar tegenover staande betalingsverplichting.

12.3      Bij beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, wordt de toegang tot de met de Inloggegevens afgeschermde delen van de Website direct ontzegd. Wel mag je, wanneer dat toelaatbaar is op grond van deze Algemene Voorwaarden, gebruik blijven maken van reeds bezorgde Vleespakketten en Recepten voor privédoeleinden.
 

Artikel 13.          Herroepingsrecht

13.1      Als consument heb je het recht om binnen de wettelijke termijn van 14 dagen, zonder opgave van redenen, de Overeenkomst te herroepen. Mocht je gebruik willen maken van dit wettelijke herroepingsrecht, dan ben je verplicht de kosten voor de retourzending te betalen.

13.2      De herroepingstermijn verloopt 14 dagen na de dag waarop je de eerste Vleespakketten in fysiek bezit krijgt. Om gebruik te maken van dit herroepingsrecht, dien je gebruik te maken van het modelformulier voor herroeping dat te vinden is in het laatste artikel van deze Overeenkomst, op www.mmm.nl, of op een andere ondubbelzinnige wijze aan Halalkoe.nl te verklaren dat je gebruik maakt van dit herroepingsrecht.  

13.3      Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheidsdatum hebben, zoals, maar niet beperkt tot, etenswaren, zijn uitgezonderd van dit wettelijke herroepingsrecht. Jij draagt hiervoor dus altijd de kosten, ook al maak je gebruik van het herroepingsrecht.

13.4      Als je gebruik maakt van het herroepingsrecht, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, met uitzondering van de reeds geleverde Vleespakketten, binnen 14 dagen nadat Halalkoe.nl je op de hoogte heeft gesteld van je beslissing om de Overeenkomst te herroepen. Halalkoe.nl is gerechtigd deze betaling op te schorten tot het moment dat Halalkoe.nl de goederen geretourneerd heeft gekregen. Je dient de goederen binnen 14 dagen na de dag waarop Halalkoe.nl je kenbaar heeft gemaakt akkoord te gaan met de herroeping aan Halalkoe.nl te retourneren. De kosten hiervan komen voor jouw rekening.

13.5      Als je hebt gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Halalkoe.nl de bijkomende kosten voor deze duurdere methode niet terug te betalen.

13.6      Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt te allen tijde bij jou.

13.7      Als je gebruik maakt van het herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 14.          Klachten en geschillen

14.1      Halalkoe.nl neemt klachten zeer serieus. Je kunt jouw klachten mailen aan klantenservice@halalkoe.nl.  Halalkoe.nl zal zich inspannen om samen met jou te zoeken naar een redelijke oplossing van jouw klacht.

14.2      Op alle geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de Website, jouw Mijn Halalkoe.nl Omgeving en de levering van Vleespakketten is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 15.          Modelformulier voor herroeping

Aan: klantenservice@halalkoe.nl

Ik/Wij (*)____________________ deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*)____________________ herroep/herroepen (*)

Besteld op (*)____________________ /Ontvangen op (*)____________________

Naam/Namen klant(en) ____________________

Adres klant(en) ____________________

Handtekening van klant(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) ____________________, ____________________

Datum ____________________

(*) Weghalen wat niet van toepassing is.

 

***